KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE.L Nr 119 str.1), zwanego dalej także RODO, informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE.L Nr 119 str.1) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest notariusz Jacek Turski, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gliwicach pod adresem: Gliwice (44-100) ulica Zwycięstwa 20/1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 6312202627, tel.: 32 4011740, adres e-mail: info@notariusz.gliwice.pl – zwany dalej także Administratorem.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem koniecznym do podjęcia przez Kancelarię notarialną działań zmierzających do dokonania zleconej przez Państwa czynności notarialnej.
 4. W przypadku osób korzystających z formularza kontaktowego na stronie internetowej www.notariusz.gliwice.pl, wypełnienie formularza kontaktowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do skontaktowania się z Kancelarią notarialną i udzielenia odpowiedzi oraz stanowi podstawę pozyskania przez Administratora danych osobowych takich osób.
 5. Notariusz będzie korzystać z Państwa danych osobowych do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie lub kontaktu Państwa
  z Kancelarią notarialną. Zakres przetwarzania Państwa danych osobowych w związku
  z realizacją czynności notarialnych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  Notariusz będzie je również przetwarzał w celu wykonania nałożonych na niego obowiązków związanych z czynnościami notarialnymi (np. pobranie opłat sądowych, podatków, przekazywanie wypisów i odpisów aktów notarialnych do właściwych rejestrów, organów administracji publicznej czy też sądów). Szczegółowy zakres obowiązków notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustaw: Prawo o notariacie, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawa podatku od spadków i darowizn, Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 6. W związku z powyższym przetwarzanie przez notariusza danych osobowych spełnia wymogi określone w art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,e RODO. Oznacza to, że notariusz jako Administrator przetwarza Państwa dane ponieważ:
  1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2) jest to niezbędne do wykonania umowy, do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na notariuszu;
  4) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez notariusza.
 7. Notariusz przekazywać będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom, organom administracji publicznej, w tym skarbowej) a także innym podmiotom (np. spółdzielniom mieszkaniowym) w zakresie realizacji obowiązków ustawowych, a ponadto zastępcom notarialnym, aplikantom notarialnym oraz pracownikom Kancelarii pracującym przy realizacji czynności notarialnych.
 8. Notariusz ma obowiązek przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane, a następnie po upływie tego okresu dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnego. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego przetwarzane będą przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano czynności notarialnej, z uwzględnieniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 9. Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  chyba, że takie żądanie dotyczyłoby danych będących podstawą już dokonanej czynności notarialnej lub wiązałoby się z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do których stosowania notariusz jest zobowiązany. W szczególności ze względu na specyfikę czynności notarialnych dane osobowe zawarte w treści zawartego już aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia czy innej czynności notarialnej nie podlegają usunięciu ani przenoszeniu. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie mogą zostać zgłoszone przed dokonaniem czynności notarialnej, co skutkować będzie odmową jej dokonania. Sprzeciw i wycofanie zgody zgłoszone po dokonaniu czynności notarialnej nie mają wpływu na zgromadzone i zarejestrowane w związku z ta czynnością notarialną dane osobowe.
 10. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez notariusza narusza RODO mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 12. Przetwarzanie danych przez notariusza nie odbywa się przez zautomatyzowane podejmowanie decyzji.