Czynności notarialne

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne;
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4) sporządza poświadczenia:
– własnoręczności podpisu;
– zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
– daty okazania dokumentu;
– pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
5) doręcza oświadczenia;
6) spisuje protokoły;
7) sporządza protesty weksli i czeków;
8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
11) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.